KHỞI CÔNG DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY MEN CHUEN, HẠNG MỤC M&E