Thi công hệ thống VRF tại toà nhà lưu trữ tỉnh Đồng Nai